top of page
Cooking Eggs

ฮีลลิ่ง แพชชั่น

ลุกขึ้นเป็นผู้ควบคุม

กำหนด ดูแลสุขภาพ และการเจ็บป่วยเรื้อรังของคุณด้วยตัวเอง

Holistic health, Wellness
IFMCP- Institute For Functional Medicine Certified Practitoner


มาร่วมกับทีมของเรา ที่นำโดย นพ. ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ - แพทย์นักวิทยาศาสตร์โภชนาการ นักพิษวิทยาด้านอาหาร และ แพทย์ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับการรับรองจากสถาบัน IFM (IFMCP) ของสหรัฐอเมริกา คนแรกของเอเชีย

ดูแลปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ภายใต้หลักการของ เวชศาสตร์โภชนาการและสิ่งแวดล้อม (Nutritional and Environmental Medicine) และแนวทางเวชศาสตร์คลีนิกแบบ Functional Medicine

Holistic medicine

การปรับวิถีสุขภาพเพื่อการรักษาเฉพาะบุคคล (Therapeutic Lifestyle Modification) เป็นเป้าหมายสำคัญของ การควบคุม กำหนด และ ดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรัง ทีมของฮีลลิ่ง แพชชั่น จะช่วยให้คุณได้ มองเห็น และ เข้าใจ แบบแผนของเหตุนำ เหตุสนับสนุน ของกระบวนการก่อโรค พร้อมให้คำแนะนำ การสนับสนุน และเครื่องมือ ที่จำเป็นต่อการควบคุมต้นเหตุ และกระบวนการของความเจ็บป่วยของคุณ เพื่อให้คุณเป็นผู้ควบคุม กำหนด และ จัดการสุขภาพ และการเจ็บป่วยของคุณได้ผ่านการปรับวิถีสุขภาพที่จำเพาะต่อสถานภาพของโภชนการ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านพันธุกรรมของคุณ

เชื่อมโยงข้อมูลหลากหลาย

เราไม่สามารถใช้รูปแบบวิธีการเดียว ในคนทุกคนได้ แต่ละบุคคลมีความแตกต่าง หลากหลาย แม้จะเจ็บป่วยคล้ายกัน ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อมองให้เห็นภาพรวมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

การเจ็บป่วยเรื้อรัง เกิดมาจากการที่ร่างกายต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด (Metabolic Triage) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะหน้า เพื่อความอยู่รอดในวันต่อวัน แต่ไม่สามารถคงสภาพการทำงานของร่างกายสำหรับสุขภาพในระยะยาว อาทิ การสร้างและสะสมมวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก การคงสภาพการทำงานของสมอง พลังงานสำรอง และความสมดุลย์ของฮอร์โมนต่างๆ ไว้ได้

Changing The Way We Do Medicine,
And The Medicine We do

Home: Welcome

Therapeutic Lifestyle Changes (TLC)
เป้าหมาย

Functional Medicine

ผลการรักษาที่ดีขึ้น

 • คะแนนการประเมินอาการทางคลีนิกที่ดีขึ้น

 • ลดปริมาณการใช้ยาเพื่อลดอาการ ร่วมในการรักษาหลัก

 • มีแรงจูงใจในการปรับปรุงวิถีสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว

Healthy Body weight

คงรักษาน้ำหนักตัวไว้ได้เหมาะสม

 • มีค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม ที่เวลา 6, 12, 24 เดือน หลังลงมือปฎิบัติ

 • พัฒนาดัชนีองค์ประกอบต่างๆของร่างกายต่างๆ ไปในทางที่ดีขึ้น อาทิ phase angle สัดส่วนน้ำในเซลล์ มวลกล้ามเนื้อลาย และปริมาณแร่ธาตุในกระดูก

Metabolism

รักษาประสิทธิภาพการเผาผลาญ

 • พัฒนาเข้าสู่ภาวะ metabolic flexibility

 • ลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน

 • มีสัดส่วนการกระจายตัวของไขมันที่เหมาะสม

 • พัฒนาสุขภาพของระบบหัวใจและปอด

 • คงรักษาคลังสารอาหารหลักและรองไว้ได้อย่างเหมาะสม

Aging

สร้างเสริมสุขภาพระยะยาวด้านต่างๆ

 • บรรเทา metabolic triage

 • คงรักษาสุขภาพและการทำงานของสมอง

 • มีระดับพลังงานที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 • มีสมดุลย์ของระดับฮอร์โมนที่สำคัญ

 • คงรักษามวลกล้ามเนื้อลาย และ ปริมาณแร่ธาตุในระบบโครงสร้าง

จะเริ่มต้นอย่างไรดี !

ไม่มีการเจ้บป่วยเรื้อรังใด เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุนำ และเหตุสนับสนุน

มาทำความเข้าใจ และวิเคราะห์แบบแผนของเหตุปัจจัย ที่นำคุณมาสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังต่างๆ โดยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสุขภาพของคุณ ผ่านกระบวนการ inclusive data analysis เริ่มได้จากการกรอกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยต่อเนื่องโดยละเอียด ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ

 

โปรดพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นนี้

ปรึกษาครั้งแรกเพื่อประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ

Doctor and Patient

On-site หรือ online

พูดคุย ซักถาม ปรึกษา ราว 60 นาที หลังจาก ได้รับและศึกษาข้อมูลสุขภาพเฉพาะตนเบื้องต้น รวมถึงวางแนวทางยืนยันข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนให้แน่ชัด

ปรึกษาต่อเนื่อง อีกราว 30 นาที เพื่อรวบรวมผลตรวจทางห้องปฎิบัตการเพิ่มเติม และ เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของสุขภาพ รวมถึง การวางแนวทางฟื้นฟูวิถีชีวิตเฉพาะตน ผ่านรูปแบบอาหาร การฟื้นฟูคลังสารอาหาร กิจกรรมทางร่างกาย การผ่อนคลาย และ รูปแบบการนอนที่เหมาะสม

Metabolic Assessment

On-site
หนึ่งครั้ง

ตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อประเมินสภาวะของสารอาหารหลัก และสารอาหารรอง ร่องรอยการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะการอักเสบ การทำงานของเยื่อบุทางเดินอาหาร ผลกระทบจากการรับสัมผัสสิ่งปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม การจัดการอนุมูลอิสระ รวมถึงการตอบสนองของฮอร์โมนหลักในร่างกาย

Functional Testing
Intravenous Treatment

Micro-nutrient Repletion

On-site

หนึ่งครั้ง

 

A customized-intervention session to replenish key macro- or micro-nutrients, either by intravenous, intramuscular, or oral replacement. The plan is formulated by individual information, gathering from previous steps.

รวมถึง

การเข้าถึงคลังข้อมูลสำหรับการปรับวิถีสุขภาพเฉพาะะตน อาทิ รูปแบบอาหารแบบต่างๆ เมนู การออกกำลังกาย การจัดการสิ่งแวดล้อม การผ่อนคลาย และ การจัดการและปรับปรุงคุณภาพการนอน

33,099 บาท

Who will need TLC?

Gradient
Chronic Diseases

Individual with chronic and complex illnesses

 • Underweight/ Overweight/Obesity

 • Metabolic disorders

 • Insulin resistance

 • Autoimmune disorders

 • Hormonal imbalance

 • Myalgic Encephalopathy

 • Mood/Emotional disorders

 • Children with neurodevelopmental disorders

 • Neurodegenerative conditions

 • Chronic fatigue

 • Fibromyalgia

 • Brain fog

 • Environmental sensitivities

 • Chronic viral/bacterial infections

Proactive

Health-conscious individual

 • Predictive testings

 • Preventive measures

 • Personalized interventions

 • Participatory move for health and well-being

เกี่ยวกับเรา

พบ, วท.ม, IFMCP, PhD Candidate

นายแพทย์ต่อศํกดิ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2532 และได้ทำการศึกษาต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับการรับรองเป็น  แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจาก Institute For Functional Medicine ( IFM Certified Practitioner หรือ IFMCP)  ในสหรัฐอเมริกา เป็นคนแรกจากทวีปเอเชีย และคนเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ด้านพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ และปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิกภายใต้หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านโภชนศาสตร์

 

 

 

Torsak Tippairote

ผลงานของเรา

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุด การนำเสนอ กรณีศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของเราใน Personalized Lifestyle Modification (PLM) Group และ Healing Passion Medical Center Page

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
Integrative Medicine

หนทางสู่ความสำเร็จ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อจัดการกับปัจจัยก่อโรค

ร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบให้ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้ และฟื้นฟูจากความเจ็บป่วยต่างๆโดยธรรมชาติ แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะช่วยฟื้นฟู และส่งเสริม ร่างกายให้พร้อมต่อความท้าทายทั้งภายในและภายนอก ที่ถาโถมเข้ามาทุกวัน อย่ามุ่งโทษ แต่พันธุกรรม หรือยีนของคุณ มันเป็นเพียงปัจจัยเริ่มต้นเท่านั้น การแสดงออกของพันธุกรรม เกิดจากการประสานของ ปัจจัยต่างๆในวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อสุขภาพ หรือ การเจ็บป่วยเรื้อรังของคุณ

อาหารที่คุณกิน บุหรี่ที่คุณสูบ ความเครียดจากการทำงานในแต่ละวัน การนอนไม่หลับเรื้อรัง ฯลฯ ปัจจัยทั้งหลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลุกลามของการเจ็บป่วยในปัจจุบันของคุณทั้งสิ้น

ทำความรู้จักกับแบบแผนการก่อโรคของปัจจัยต้นเหตุต่างๆ และ สถานการภาพรวมเฉพาะของคุณ อันจะรวมถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และร่วมกำหนดแนวทาง และแผนปฎิบัติ อันจะเป็นเข็มทิศส่วนตัวที่จะพาคุณออกจากวงจรอุบาทว์เหล่านั้น

กิจกรรมของเรา

 • การประชุมออนไลน์ระดับโลกของ ACNEM: ผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและไวรัส
  การประชุมออนไลน์ระดับโลกของ ACNEM: ผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและไวรัส
  จ. 04 พ.ค.
  https://learn.acnem.org/homepage?cd=15
  04 พ.ค. 2563 19:00 – 22 มิ.ย. 2563 23:00
  https://learn.acnem.org/homepage?cd=15
  04 พ.ค. 2563 19:00 – 22 มิ.ย. 2563 23:00
  https://learn.acnem.org/homepage?cd=15
  •คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่คุณจะเห็นในคลินิกของคุณในอีกสิบปีข้างหน้าหรือไม่? •เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังทั่วโลกสิ่งแวดล้อมและการหยุดชะงักของไวรัส ขณะนี้มีคำตอบที่แท้จริงและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขยายเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแบ่งปันความรู้นี้
 • การประชุมนานาชาติด้านไลฟ์สไตล์และการแพทย์เชิงบูรณาการ 2020
  การประชุมนานาชาติด้านไลฟ์สไตล์และการแพทย์เชิงบูรณาการ 2020
  ศ. 17 เม.ย.
  Shangrila-Hotel
  17 เม.ย. 2563 09:00 GMT+7 – 19 เม.ย. 2563 16:00 GMT+7
  Shangrila-Hotel, สิงคโปร์
  17 เม.ย. 2563 09:00 GMT+7 – 19 เม.ย. 2563 16:00 GMT+7
  Shangrila-Hotel, สิงคโปร์
  การริเริ่มด้านไลฟ์สไตล์โภชนาการและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในเอเชีย 17-19 เมษายน 2563 https://singaporelifestyleintegrativemedicine.com/programme-2020-2
 • ชุดเชิญกรุงเทพ; วิถีชีวิตและการแพทย์เชิงบูรณาการของสิงคโปร์
  ชุดเชิญกรุงเทพ; วิถีชีวิตและการแพทย์เชิงบูรณาการของสิงคโปร์
  ส. 09 พ.ย.
  โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพฯ
  09 พ.ย. 2562 14:00 – 16:00 GMT+7
  โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพฯ, 89 ซอยวัดสวนพลูแขวงบางรักเขตบางรัก Krung Thep Maha Nakhon 10500 ประเทศไทย
  09 พ.ย. 2562 14:00 – 16:00 GMT+7
  โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพฯ, 89 ซอยวัดสวนพลูแขวงบางรักเขตบางรัก Krung Thep Maha Nakhon 10500 ประเทศไทย
  Singapore Lifestyle & Integrative Medicine (SLiM) ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เวชศาสตร์การทำงานและโภชนาการ Invitation Series คือการแนะนำแขกที่ได้รับเชิญให้เรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ผสมผสานและแนวทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำในสิงคโปร์จาการ์ตากัวลาลัมเปอร์
 • ชุดคำเชิญวิถีชีวิตและการแพทย์เชิงบูรณาการของสิงคโปร์
  ชุดคำเชิญวิถีชีวิตและการแพทย์เชิงบูรณาการของสิงคโปร์
  ส. 07 ก.ย.
  โรงแรมเจนออร์ชาร์ดเกทเวย์สิงคโปร์บายช
  07 ก.ย. 2562 14:00 – 16:00 GMT+7
  โรงแรมเจนออร์ชาร์ดเกทเวย์สิงคโปร์บายช, 277 Orchard Rd สิงคโปร์ 238858
  07 ก.ย. 2562 14:00 – 16:00 GMT+7
  โรงแรมเจนออร์ชาร์ดเกทเวย์สิงคโปร์บายช, 277 Orchard Rd สิงคโปร์ 238858
  ขอแนะนำ SLiM Invitation Series Singapore Lifestyle & Integrative Medicine (SLiM) ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ยาเพื่อการทำงานและโภชนาการ Invitation Series คือการแนะนำแขกที่ได้รับเชิญให้เรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ผสมผสานและแนวทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่

ในวิดีโอนี้ นพ. ต่อศักดิ์และทีมงาน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ Functional Medicine Practice in Thailand

นพ.ต่อศักดิ์
และ  IFM

ในระหว่างการบรรยายแนวคิดเวชปฎิบัติแบบ functional medicine นพ.ต่อศักดิ์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Institute For Functional Medicine (IFM) และ นพ.ต่อศักดิ์

Dr. Torsak and Personalized Lifestyle Medicine

(In Thai)

In collaboration with Wellness Club Thailand, Dr. Torsak provided s details of personalized lifestyle medicine.

Functional Medicine

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก ฮีลลิ่ง แพชชั่น
และรับลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือของ นพ. ต่อศักดิ์

เรื่อง "สมุทัยเวชศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง"

ติดต่อเรา

คุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ที่พยายามควบคุม ดูแล หรือ จัดการ อยู่หรือไม่? ติดต่อ และ ให้โอกาสเรา ว่าจะสามารถสนับสนุน คุณได้อย่างไรบ้าง

Upload File
Upload File
Upload File

ขอขอบคุณ

Contact Us

ผสานแนวเวชปฎิบัติ Functional Medicine, การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โภชนศาสตร์ และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อการดูแลโรคเรื้อรัง และซับซ้อน

ในวิดีโอนี้ นพ. ต่อศักดิ์และทีมงาน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ Functional Medicine Practice in Thailand

นพ.ต่อศักดิ์
และ  IFM

ในระหว่างการบรรยายแนวคิดเวชปฎิบัติแบบ functional medicine นพ.ต่อศักดิ์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Institute For Functional Medicine (IFM) และ นพ.ต่อศักดิ์

นพ.ต่อศักดิ์ และ Personalized Lifestyle Medicine

(ภาษาไทย)

ในรายการของ Wellness Club Thailand นพ.ต่อศักดิ์ ได้ให้รายละเอียดของ personalized lifestyle medicine

Institute for Functional Medicine

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก ฮีลลิ่ง แพชชั่น
และรับลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือของ นพ. ต่อศักดิ์

เรื่อง "สมุทัยเวชศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง"

bottom of page