top of page

นพ. ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์

แพทย์ IFMCP นักวิจัยด้านโภชนาการ และนักพิษวิทยาด้านอาหาร

Dr. Torsak

นายแพทย์ต่อศักดิ์เป็นแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และรับรองจากสถาบัน Institute For Functional Medicine (IFM) ประเทศสหรัฐ อเมริกา และเป็นนักวิจัยอิสระที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านพิษวิทยา ของอาหาร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม นายแพทย์ต่อศักดิ์ มองเห็นว่าวิถีการแพทย์ตามแบบแผนปกตินั้น มีประโยชน์ที่สุด ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะเฉียบพลันต่างๆ แต่ในการดูแล รักษา และฟื้นฟู อาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ วิถีการแพทย์แบบนี้กลับไม่เพียงพอสำหรับการจัดการกับเหตุปัจจัยก่อโรคหลากหลาย การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ แบบแผนการก่อโรค อันเป็นส่วนผสมจากปัจจัยภายในและภายนอกของแต่ละบุคคล และก่อให้เกิดการเสียสภาพการทำงานในระบบต่างๆของร่างกาย เป็นระยะยาวนาน ต่อเนื่อง ก่อนจะเกิดอาหารแสดงทางคลินิก แนวปฏิบัติของการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันมักละเลยแนวคิดเหล่านี้ เพราะมุ่งแก้ไขปัญหา และยับยั้งอาการแสดงของโรคเฉพาะหน้าเป็นสำคัญ การดูแลผู้ป่วยเรื้องรัง ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวมทั้ง อาการการเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงของอาการ การรักษาที่ผ่านมา ประวัติด้านอาหาร พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เรื้อรังและซับซ้อน ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากการตรวจทางห้องปฎิบัติการ และ มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เห็นถึงแบบแผนการก่อโรค จากเหตุปัจจัยต่างๆ ในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อจะได้วางแนวทางในการดูแล และฟื้นฟูเฉพาะบุคคลในระยะยาว นายแพทย์ต่อศักดิ์ ได้บุกเบิก การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภูมิภาคนี้ ด้วยแนวคิดดังกล่าวมา ปี พ.ศ. 2546

แพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่

 

แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจาก IFM (IFMCP)

Institue For Functional Medicine, Federal Way, WA, US

 

นักพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MS)
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เชฟอาหารฝรั่งเศส

Diplôme de Cuisine
โรงเรียนการอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอดุสิต กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

นักวิทยาศาสตร์โภชนาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทย

 

Surgeons During Operation

Publications 

Scopus Author ID: 57193452745

ORCID: 0000-0003-3748-1920

Web of Science ResearcherID: AAG-5449-2021

Loop profile: 137557

 

บทความวิจัย

The proteomics study of compounded HFE/TF/TfR2/HJV genetic variations in a Thai family with iron overload, chronic anemia, and motor neuron disorder.
Tippairote, T., Bjørklund, G., Peana, M. et al. J Mol Neurosci (2020). https://doi.org/10.1007/s12031-020-01676-8
Prevalence and Factors Associated with High Levels of Aluminum, Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury in Hair Samples of Well-Nourished Thai Children in Bangkok and Perimeters.
Tippairote T, Temviriyanukul P, Benjapong W, Trachootham D. Biological trace element research. 2018; doi:10.1007/s12011-018-1435-6
Hair Zinc and Severity of Symptoms Are Increased in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder: a Hair Multi-Element Profile Study.
Tippairote T, Temviriyanukul P, Benjapong W, Trachootham D. Biological trace element research. 2017;179(2):185-94. doi: 10.1007/s12011-017-0978-2
High iodine statu
s in the hair samples of the well-nourished Thai Children
Tippairote, T., Yaovapak, A., Trachootham, D. J Food Sci Nutr. 2022; 8: 136. doi:10.24966/FSN-1076/100136


บททบทวนวรรณกรรม

The continuum of disrupted metabolic tempo, mitochondrial substrate congestion, and metabolic gridlock toward the development of non-communicable diseases.

Tippairote, T., G. Bjørklund, and A. Yaovapak, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2021. doi: 10.1080/10408398.2021.1907299

Micronutrients as immunomodulatory tools for COVID-19 management.
Amin Gasmi, Torsak Tippairote, Pavan Kumar Mujawdiya, Geir Bjorklund. Clinical Immunology. 2020; 220:108545. doi: 10.1016/j.clim.2020.108545.

​Neurological Involvements of SARS-CoV2 Infection.

Gasmi, A., Tippairote, T., Mujawdiya, P.K. et al. Neurological Involvements of SARS-CoV2 Infection. Mol Neurobiol (2020). https://doi.org/10.1007/s12035-020-02070-6

Restoration of metabolic tempo through time-restricted eating (TRE) as the preventive measure for metabolic and neurodegenerative diseases
Tippairote, T., Janssen, S., Chunhabundit, R. 2020, Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2020:1-10. doi: 10.1080/10408398.2020.1781050

The roles of dietary, nutritional, and lifestyle interventions in adipose tissue adaptation and obesity.
Geir Bjørklund, Torsak Tippairote, Olga Borisova, Maryam Dadar, Fernando Lizcano, Jan Aaseth.
Current Medicinal Chemistry. 2020;27:1-19. doi: 10.2174/0929867327666200505090449
The risk management strategy for the COVID-19 pandemic
Gasmi A, Noor S, Tippairote T, Menzel A, Bjørklund G. Clinical Immunology. 2020; 108409. doi: 10.1016/j.clim.2020.108409
Developmental toxicity of arsenic: a drift from the classical dose–response relationship.
Bjørklund G, Tippairote T, Rahaman MS, et al. Archives of Toxicology. 2020; 94:67–75. doi:10.1007/s00204-019-02628-x
Zinc Status in Hair Samples and Common Neurodevelopmental Disorders
Tippairote T, Trachootham D. Journal of Neurology and Neuromedicine. 2017;2(10): 12-16. doi: 10.29245/2572.942X/2017/10.1158

บทหนังสือ
Sources of Arsenic Exposure in Well-Nourished Children.
Tippairote T, Karnpanit W, Trachootham D.
Arsenic Water Resources Contamination: Challenges and Solutions. Fares A, Singh SK, editors. Springer International Publishing; 2019. p. 73-101. doi: 10.1007/978-3-030-21258-2_4


บทวิจัยนำเสนอในการประชุมระดับประเทศ
A pilot case-control study of lead and other hazardous elements in hair samples and risk of attention deficit and hyperactivity disorders in Thai children.
Tippairote T , Temviriyanukul P, Benjapong W, Trachootham D.
hai Journal of Toxicology. 2016; special issue: proceedings of the 7th National Conference in Toxicology (NCT7).

 

Short Communication

Individual risk management strategy for SARS-CoV2 infection: a step toward personalized healthcare
Tippairote, T., et al., International Immunopharmacology, 2021: p. 1076
29. doi: 10.1016/j.intimp.2021.107629


การนำเสนอด้วยปากเปล่า
Neuromodulation through Epidural Electrical Stimulation in Individuals with Spinal Cord Injury: A Glimpse of Light at the End of the Tunnel.
Tip-pairote T. , Arj-aumnuyvipat P. , Kunavongkrit K.
4th Annual Singapore Rehabilitation Conference 2015(SRC 2015). Tan Tock Seng Hospital & Singapore General Hospital.


หนังสือ
สมุทัยเวชศาสตร์: เปิดประตูสู่การรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรังแนวใหม่ มุมมองของการรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมุ่งที่เหตุแห่งทุกข์.
ทิพย์ ไพโรจน์ ต . พิมพ์ครั้งที่ 2: กรุงเทพฯ; 2553: 192.


ส่งต้นฉบับ
The neurotoxicology of lead: Current research and emerging trends
Geir Bjørklund, Torsak Tippairote, Maryam Dadar, Joško Osredkar, Igor Bondarenko, Salvatore Chirumbolo, Jan Aaseth พ.ศ. 2563
อยู่ระหว่างการแก้ไข

The Periodontitis Continuum: antecedents, triggers, and mediators.
Asma Gasmi Benahmed, Amin Gasmi, Torsak Tippairote , Maryam Dadar, Pavan Kumar Mujawdiya, Geir Bjørklund พ.ศ. 2563
อยู่ระหว่างการแก้ไข

 

bottom of page