top of page
ค้นหา

ข้อมูลพันธุกรรม สร้างโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เต็มศักยภาพได้

แม้จะมีความแปรปรวนของหน่วยพันธุกรรมในพัฒนาการของระบบประสาทบางตำแหน่ง แต่หากนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่ยังปรับเปลี่ยนได้ในวิถีสุขภาวะ ก็ยังมีโอกาสที่จะส่งเสริมพัฒนาการให้เต็มศักยภาพของเด็กคนนั้น


อุบัติการณ์ของกลุ่มอาการความผิดปกติของพัฒนาการในระบบประสาทของเด็ก พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน แต่ปัจจัยหลักและปัจจัยเสริม ที่นำไปสู่ความผิดปกติดังกล่าวนี้ ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการออทิสติก ซึ่งเด็กราวร้อยละ 60 มีความแปรปรวนของหน่วยพันธุกรรมในหลายตำแหน่ง ซึ่งจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล ไม่พบว่าความแปรปรวนของหน่วยพันธุกรรมจุดใด จุดหนึ่งจะเป็นเหตุหลักที่ก่อความผิดปกติดังกล่าวได้โดยตรง


อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในปัจจุบันทำให้เราทราบว่า การแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ ได้รับอิทธิพลเป็นอันมากจากปัจจัยด้านวิถีชิวิต และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของอาหาร ภาวะโภชนาการ การพักผ่อน นอนหลับ การออกกำลังกาย การรับสัมผัสสารพิษในสิ่งแวดล้อม และในอาหาร เป็นต้น


ข้อมูลของความแปรปรวนของหน่วยพันธุกรรมในแต่ละบุคคล ซึ่งไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นั้น จะต้องนำไปวิเคราะห์ประกอบกับปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมนั้นๆ โดยการปรับวิถีสุขภาวะ จึงจะทำให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของระบบประสาทในเด็กที่แม้จะมีความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมบางจุด


อ้างอิง

Huguet G, Bourgeron T. 2016. Chapter 2 - genetic causes of autism spectrum disorders. In: Neuronal and synaptic dysfunction in autism spectrum disorder and intellectual disability, (Sala C, Verpelli C, eds). San Diego:Academic Press, 13-24.Masini E, Loi E, Vega-Benedetti AF, Carta M, Doneddu G, Fadda R, et al. 2020. An overview of the main genetic, epigenetic and environmental factors involved in autism spectrum disorder focusing on synaptic activity. International journal of molecular sciences 21:8290.

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page